กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนากฎหมายหลักประกันกับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นี้!!!
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "เรื่องน่ารู้เมื่อเปลี่ยนชุดมาตรฐานจาก TFRS For NPAEs เป็น TFRSs และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน" ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ " วันที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 13.00 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาท (ตึกริมน้ำ) กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี
x
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้การบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> ประกาศ
ประกาศ
นวัตกรรมให้บริการรูปแบบใหม่ ‘DBD e-Certificate File’ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการให้บริการออกหนังสือรับรอง จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ โทรศัพท์ 0 2547 5160, 0 547 5994
ประกาศรายชื่อเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย 6 ประเด็น ระหว้างวันที่ 8 - 24 สิงหาคม 2561
ขอเชิญร่วมสัมมนา "ทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน : TFRS 9" ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปีนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังลงไป จำนวน 3876 ราย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่ จำนวน 2783 ราย
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ด่วน!! รับสมัครร้านอาหารเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2561
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
ให้ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing จากภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ออกไปเป็นภายใวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (Declaration of Administrative Honesty and Integrity Department of Business Development)
คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การเรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดกรณีไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าที่จะเป็นองค์ประชุมคณะกรรมการ ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535
การตรวจสอบเอกสารประกอบการนำส่งงบการเงินประจำปี ประเด็นความบกพร่องของงบการเงิน และ แบบฟอร์มการนำส่งงบการเงินประจำปี 2561
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี (e-permit) พ.ศ. 2561
!!! การยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th