กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
 
 
หน้าหลัก >> ประกาศ
ประกาศ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ สำหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ)
ร่าง พระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ........ ฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่องผ่อนผันการใช้แบบพิมพ์เดิมสำหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด กรณียื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธรุกิจ พ.ศ. 2558
DBD ช่วยชาวนาขายข้าว ผ่านช่องทางออนไลน์
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย การขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี และการส่งมอบบัญชีและเอกสารที
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "กู้อย่างไรให้ได้เงินตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ"
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการในการขอและการออกใบแทน ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจขอบคนต่างด้าว ตามมาตรา 21 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
คำสั่ง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 204/2559 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่และแต่งตั้งหัวหน้าาสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ พ.ศ. 2559
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙)
ขอเชิญตอบแบบสำรวจ "แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์"
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2559

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556