ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าว่าด้วยการจดทะเบียน