กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
 
 
หน้าหลัก >> ข้อมูลที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 24/2549 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 เรื่อง การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 32/2549 เรื่อง คำอธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย(ย่อหน้า 27)และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ย่อหน้า 11)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 8/2550 เรื่อง การบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชนจำกัด
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

หน้า : [1]
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556