กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำหรับผู้พิการทางสายตา (W3C) ขนาดตัวอักษร :
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ภาษาไทย ENG

 
 
 
หน้าหลัก >> แสดงความคิดเห็นร่างกฎหมาย
แสดงความคิดเห็นร่างกฎหมาย

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...."
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 9 - 25 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 9
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2560
"เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ)"
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ทำบัญชีและ กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ รูปแบบงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด
แบบแสดงความคิดเห็นการสัมมนาร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ พ.ศ. ....
เอกสารแก้ไขร่างประมวลกฎหมายแพ่งฯ และร่าง พ.ร.บ.กำหนดความผิดฯ
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูข้อมูล และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้องของจำนวนหนี้ที่ยังไม่ได้ชำร
"เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว+ใบแสดงความคิดเห็น วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558"
แบบแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
"เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท วันที่ 21 สิงหาคม 2557 และแบบแสดงความคิดเห็น"
"เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท วันที่ 23 เมษายน 2554และแบบแสดงความคิดเห็น"
ร่างพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. …

หน้า : [1]
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556