ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ค่าธรรมเนียมและแบบพิมพ์) (ลงวันที่ ๑ ..