กรมพัฒน์ฯ ชู MOC Biz Club โมเดล เป็นเรือธงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

กรมพัฒน์ฯ ชู MOC Biz Club โมเดล เป็นเรือธงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พร้อมชวนคนไทย ร่วมใจ-ช้อป-ชิม-ชมสินค้าพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศ
 
                 กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ ฐานรากในท้องถิ่น (Local Economy) โดยใช้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย เตรียมเปิดพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ณ เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 4 อิมแพค เมืองทองธานี จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (ระดับประเทศ) ให้เป็นเวทีแสดงศักยภาพและจำหน่ายสินค้าเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 พร้อมกับจัดกิจกรรมสัมมนา เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสริมเขี้ยวเล็บให้ผู้ประกอบการรายย่อย
                นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน 'The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก' ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการระดับฐานรากในท้องถิ่น (Local Economy) ผ่านเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 11,000 ราย ที่กระจายอยู่ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะคอยช่วยเหลือส่งเสริม เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเป็นไปในลักษณะเครือข่ายธุรกิจระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศที่มีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลางในการทำหน้าที่ประสานอำนวยการอย่างใกล้ชิด เพื่อระดมพลังคิดค้น พัฒนา ตลอดจนจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่
              "การจะมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระดับประเทศที่เข้มแข็ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยก่อน ทั้งในแง่ขององค์ความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีช่องทางตลาดใหม่ๆ รวมทั้งยังต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้ยกระดับตนเองสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่มีเพื่อขยายฐานธุรกิจต่อไปนั้น เป็นภารกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ โดยจะจัดงาน 'The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก' ซึ่งภายในงานจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการแสดงและจำหน่ายสินค้า มี 6 โซนได้แก่ 1) โซนแสดงและจำหน่ายสินค้าจาก 4 ภาค 77 จังหวัด 2) โซนนิทรรศการและต้นแบบเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น 3) โซนเจรจาการค้า (Business Matching) 4) โซนให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ 5) โซนจำหน่ายอาหาร และ 6) โซนบริการ Health and Spa และส่วนของกิจกรรมสัมมนา เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จาก ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่จะผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโซนคลีนิกให้คำปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร เรียกว่ามางานเดียวได้ครบทุกมิติทั้งช้อป ชิม ชม และได้องค์ความรู้ติดตัวกลับบ้านไปด้วย"
                รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่า "กิจกรรมภายในงานนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีอีก 1 กิจกรรมที่สำคัญคือ พิธีมอบรางวัลการประกวด "เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น