สำนัก/กอง ภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำนัก เบอร์โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ โทรสาร
กองทะเบียนธุรกิจ
Call Center 1570 1570 0 2547 4441
กองบริการจดทะเบียนธุรกิจ
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 3012 0 2547 5155 0 2547 5155
จองชื่อนิติบุคคล 3913 0 2547 4450 0 2547 4448
กองข้อมูลธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3601-2 0 2547 4373 0 2547 4372-3
กองกำกับบัญชีธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3802 0 2547 4920 0 2547 5977
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3196 0 2547 4511 0 2547 4512
กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3911 0 2547 4445 0 2547 4445
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3181 0 2547 5951 0 2547 5952
กองธุรกิจบริการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3188 0 2547 5962 0 2547 5963-4
กองบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3921 0 2547 4429 0 2547 4427-8
สำนักกฎหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3701 0 2547 4472 0 2547 4472
สำนักงานเลขานุการกรม
ฝ่ายบริหารกลาง 3701 0 2547 4458-59 0 2547 4459
กลุ่มประชาสัมพันธ์ 3131-2 0 2547 4464 0 2547 4463
กองคลัง
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3501 0 2547 4510 0 2547 4509
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3322 0 2547 5974 0 2547 4481
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(IT CENTER)      
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3642 0 2547 4381 0 2547 4383
กองตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3311 0 2547 4476 0 2547 4476
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3192 0 2547 5960 0 2547 5973
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3205,3982 0 2547 5048 0 2547 5048
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3913 0 2547 4449 0 2547 4448