6.การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ หรือ อำนาจกรรมการ ของบริษัทจำกัด