7.การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัทจำกัด) และตราของบริษัท