8.การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 สำนักงานของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ หรือ สำนักงานสาขา ของบริษัทจำกัด