9.การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) ของบริษัทจำกัด