ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ