ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2562

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ

กำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562