ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการสัมมนา ปลูก ไม้ยืนต้น เพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ