"จัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพแท้จริงของกิจการ"

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อ

ตกลงว่าด้วยการสนับสนุนและกำกับดูแลผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชี และ
งบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ระหว่าง 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูประถัมภ์ ในโอกาสนี้ ได้ร่วมการเสวนา " มาตรการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพแท้จริงของกิจการ " 
ณ ห้องพระอุเทน 1 และ 2 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562