ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมประตูกระจก ของส่วนบริการข้อมูลธุรกิจ ชั้น ๓