ขอเชิญชวนนิสิต/ นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) ทั่วประเทศไทย ส่งผลงานเข้าประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

💜👩🏻‍💻 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวกิจกรรม DBD e-Commerce Pitching Contest ขอเชิญชวนนิสิต/ นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) ทั่วประเทศไทย ส่งผลงานเข้าประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดความตื่นตัวในการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสามารถสร้างโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าชุมชนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขการสมัคร :
1) นิสิต/ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี รวมทีมไม่เกิน 5 คน
2) ไม่จำกัดจำนวนทีมต่อสถาบันการศึกษา
3) มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์
4) สามารถเข้าร่วม DBD e-Commerce Pitching Contest (รอบชิงชนะเลิศ) ณ กรุงเทพมหานคร 
5) โมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ ที่นำเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น

💡⏳ กิจกรรมและระยะเวลา :
1) Download เอกสารประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD  : DBD e-Commerce Pitching Contest  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทาง http://bit.ly/2QAZ4Su 
2) ส่งผลงานเข้าประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD : DBD e-Commerce Pitching Contest ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทาง E-mail : b2c.dbd2019@gmail.com
3) ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทาง https://www.facebook.com/DBDeCommerce และ https://www.dbd.go.th
4) ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เข้าร่วมการอบรมและนำเสนอโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD (Pitching) ในวันที่ 8