download app DBD e-service

DBD e-Service
Department of Business Development
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำอธิบาย

DBD e-Service เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน ข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ และข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้าซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้อย่างง่ายดาย

- สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน เช่น เลขทะเบียน ชื่อ วันที่จดทะเบียน สถานะ คณะกรรมการของนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน ที่ตั้ง หมวดหมู่ธุรกิจ วัตถุประสงค์ ปีที่ส่งงบการเงิน ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน งบแสดงสถานะการเงิน งบกำไรขาดทุน อัตราส่วนทางการเงิน โดยสามารถค้นจากเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคล
- สามารถตรวจสอบข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์์
- สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า
- สามารถดูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
- สามารถดูข้อมูลสถานที่ให้บริการ

โปรแกรมรองรับการแสดงผลภาษาไทย