กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 แบบนำส่งงบการเงิน แบบ ส.บช.3  
1.เอกสาร
งบการเงินรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม อื่น ๆ ระบุ
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่    
แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่าประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) ส่งธนาคารแห่งประเทศไทย

2.ชื่อกิจการ

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
กิจการที่มีการลงทุนระหว่างประเทศ      

ชื่อ

เลขทะเบียน
                         
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

3.ที่ตั้ง

สำนักงานแห่งใหญ่เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ เขต จังหวัด    
โทร. โทรสาร อีเมลล์    

4.ผู้ทำบัญชี

ชื่อ e-mail  
รหัสผู้ทำบัญชี โทร  

5.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อ วันที่รับรองงบการเงิน   
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี e-mail โทร
การแสดงความคิดเห็นในรายงานการสอบบัญชี
 ไม่มีเงื่อนไข  มีเงื่อนไข  ไม่แสดงความเห็น  ไม่ถูกต้อง

มูลค่าที่ดิน(ไม่รวมอาคารและอุปกรณ์) จำนวนเงิน    บาท
ประเภทธุรกิจ อัตราร้อยละ
ของรายได้รวม
รหัสธุรกิจ
1.
 
%
2.
 
%
 

 
 
 
 
ลงชื่อ( ) ลงชื่อ( )
  หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนกิจการ
วันที่
         คำแนะนำ : 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader หากไม่มีสามารถ download ที่นี้      
2. การพิมพ์แบบ ส.บช.3 จะต้องคลิ๊กที่ปุ่ม และ เท่านั้น หลังจากนั้นเลือกปุ่ม