หน้าหลัก >> จังหวัด
จังหวัด
แนวทางการเพิกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 (15 ส.ค. 2559)
นิติบุคคลไม่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้ (11 ก.ย. 2558)
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการค้างาช้าง (2 ธ.ค. 2557)
ภาพลักษณ์ (2 ต.ค. 2557)
นิติบุคคลที่คงอยู่ในจังหวัดตรัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 (5 ก.ย. 2557)
จำนวนนิติบุคคลคงอยู่ ณ เดือน สิงหาคม 2557 ในจังหวัดตรังแยกตามวัตถุประสงค์ (5 ก.ย. 2557)
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง ที่ (ถ) 2/2557 เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ออกจากทะเบียน (5 ก.ย. 2557)
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง ที่ (ถ) 1/2557 เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ออกจากทะเบียน (16 มิ.ย. 2557)
โปรดทราบ! ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน สำนักงานฯ จะปิดรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ฯลฯ เวลา 15.30 น. (6 ส.ค. 2556)
ประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 พร้อมคำชี้แจงฯ (6 ส.ค. 2556)
การจัดทำบัญชีอย่างง่าย (6 ส.ค. 2556)
อัตราค่าธรรมเนียม (6 ส.ค. 2556)
ขอเชิญผู้ประกอบการดาวน์โหลดแบบพิมพ์กรมฯ ผ่าน www.dbd.go.th เท่านั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล (6 ส.ค. 2556)
ภาพลักษณ์สำนักงาน (11 มี.ค. 2556)
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ออกจากทะเบียน (7 ก.พ. 2556)
ตารางอัตราเปรียบเทียบความผิด ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 (27 ส.ค. 2555)
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง ที่ (ถ) 1/2556 เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ออกจากทะเบียน (24 ส.ค. 2555)

หน้า : [1]
  facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์