หน้าหลัก >> ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (10 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจาปี 2561 (7 พ.ค. 2562)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (5 เม.ย. 2562)
คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ 1/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (13 มี.ค. 2562)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2562 (6 มี.ค. 2562)
ประกาศกรมพฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2561 (20 ก.พ. 2562)
คำชี้แจง การขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (27 ธ.ค. 2561)
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (21 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (20 ธ.ค. 2561)
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำปี และ แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน ประจำปี (6 ธ.ค. 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (4 ธ.ค. 2561)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2561 (27 พ.ย. 2561)
รายชื่อผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 1 2562 (27 พ.ย. 2561)
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) (21 พ.ย. 2561)
รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... (ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ระหว่างวันที่ 16 พย. 61 - 3 ธค. 61 (15 พ.ย. 2561)
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น) (10 ต.ค. 2561)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ.2561 (9 ต.ค. 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (27 ก.ย. 2561)
เตือน การส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางออนไลน์ DBD e-Filing (27 ก.ย. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
  facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์