รายงานข้อมูลดิบ | กระดานคำแนะนำ | ระบบจัดการ
Search
ค้นจาก
                 ค้นจากรายละเอียด   ค้นจากหมายเลขหมวดหมู่
                ค้นจากผลลัพธ์เดิม
                                                      
- อ่านความหมายของหมวดหมู่ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ -
*** คุณสามารถใช้การค้นหาได้มากกว่า 1 คำ เช่น "เกษตรกรรม (เว้นวรรค) การล่าสัตว์"
เพื่อค้นหาหมวดที่มีคำว่า เกษตรกรรม และ การล่าสัตว์ โดยเคาะเว้นวรรคระหว่างแต่ละคำ


พบหมวดหมู่ที่ใกล้เคียงกับคำว่า "รูป" ในหมวด " ทั้งหมด "    ทั้งหมด 146 รายการ / หน้าทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าที่ Next Page  
 
A การปลูกพืชชนิดยืนต้น พืชล้มลุก ธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การปลูกพืชชนิดยืนต้น พืชล้มลุก ธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น กิจกรรมซึ่งดำเนินงานหลักเกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดยืนต้นและล้มลุก การปลูกธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยกเว้น ข้าวโพดรับประทาน ข้าวฟ่าง พืชประเภทมันสำปะหลัง การปลูกยาสูบ รวมถึงการแปรรูปขั้นต้น การปลูกพืชที่เมล็ดให้น้ำมันหรือผลไม้ที่ให้น้ำมัน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง พืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ การปลูกหญ้าทุกชนิด พืชที่ให้ความหวาน เช่น อ้อย พืชที่ให้เส้นใย เช่น ป่าน ปอ ลินิน การปลูกพืชที่ใช้เป็นวัสดุสำหรับการถักสานหรือใช้ทำแปรง ไม้กวาด นุ่นที่ใช้ยัดเบาะหรือที่นอน การทำสวนยางพารา การกรีดยางและการแปรรูปน้ำยางเพื่อความสะดวกในการขนส่งและเก็บรักษา การปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักทางเภสัชกรรม ยกเว้น การเพาะปลูกผัก พืชสวนเฉพาะอย่างและพืชในเรือนเพาะชำ เช่น ไม้ดอก หรือผัก จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0112 การเพาะปลูกผลไม้หรือผลไม้เปลือกแข็ง นัต พืชที่ใช้ทำเครื่องดื่มและเครื่องเทศ จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0113
A 01117 การทำสวนยางพารา
การปลูกยางพารา รวมทั้งการกรีดยางและแปรรูปน้ำยางดิบ
A การเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ ม้า ลาและล่อ
กิจกรรมซึ่งดำเนินงานหลักเกี่ยวกับการเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ ม้าลา และล่อ การเพาะพันธุ์และการเลี้ยงโคนมเพื่อการผลิตน้ำนม และผลผลิตอื่นๆจากน้ำนม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมรอง ทั้งนี้เจ้าของฟาร์มเป็นผู้โดยดำเนินการในแหล่งเดียวกับที่เลี้ยงสัตว์ และการตัดขนแกะโดยเจ้าของแกะดำเนินการเอง ยกเว้น การจัดที่พักพร้อมอาหารสำหรับสัตว์ ดูแลผสมพันธุ์สัตว์ และการตัดขนแกะโดยได้รับค่าตอบแทน จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0140 การบริการทางการเกษตร การสัตวบาล ยกเว้น การรักษาสัตว์ ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1511 การผลิต การแปรรูป และการเก็บถนอมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ กระบวนการผลิตนมนอกฟาร์ม จัดไว้ในหมู่ย่อย 1520 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม
A การเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น
กิจกรรมซึ่งดำเนินงานหลักเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเป็ด ไก่ สุกร นก สัตว์เลื้อยคลาน แมลงและสัตว์อื่น ๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อการค้า การทำหนังสัตว์หรือขนสัตว์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตผลอื่นของสัตว์ เช่น ไข่ น้ำผึ้งและรังไหม ยกเว้น การผลิตหนังสัตว์ที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1511 การผลิต การแปรรูป และการเก็บถนอมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การทำฟาร์มสัตว์น้ำและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0500 การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและบริการที่เกี่ยวข้อง
A 01500 การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการล่าสัตว์ การดักสัตว์เพื่อการค้า การจับสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร หรือเพื่อใช้ในการวิจัย ในสวนสัตว์หรือเป็นสัตว์เลี้ยงการจับสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม การล่าสัตว์เพื่อต้องการหนังไปทำผลิตภัณฑ์ เช่น หนังสัตว์เลื้อยคลาน หรือขนนก การขยายพันธุ์และเพาะพันธุ์สัตว์ที่ล่ามาได้ รวมทั้งการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์และดักสัตว์เพื่อการค้า ไม่ใช่เพื่อการกีฬา ยกเว้น การผลิตขนสัตว์ หนังสัตว์เลื้อยคลาน หรือขนนกที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0122 การเลี้ยงสัตว์ปีก และสัตว์อื่นๆ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นการผลิตหนังสัตว์ที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1511การผลิตการแปรรูป และการเก็บถนอมเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
A 02002 การทำไม้
ปางทำไม้ การรับเหมาตัดโค่นและทอนไม้ การผลิตไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป เช่น ไม้ค้ำ เสาเข็ม การทำไม้ฟืน การชักลากไม้ซุงไปยังจุดที่จะขนส่งหรือขนส่งไปยังสถานประกอบการ

B การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและบริการที่เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ รวมการดำเนินงานหลักเกี่ยวกับการทำประมงเพื่อการค้าในมหาสมุทรชายฝั่งทะเล นอกฝั่งทะเล และบริเวณปากน้ำ รวมทั้งการจับปลาและสัตว์น้ำจืดอื่น ๆ เพื่อการค้า การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงลูกปลา สัตว์ทะเลที่มีเปลือกแข็งและหอยชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้เป็นอาหาร การเลี้ยงหอยมุกเพื่อทำไข่มุก การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และสัตว์น้ำอื่น ๆ รวมถึงการบริการทางประมงทะเลและประมงน้ำจืด ยกเว้น การแปรรูปสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ซึ่งมิได้ทำต่อเนื่องจากการทำประมง เช่น การแปรรูปบนเรือหรือในโรงงานชายฝั่ง จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำการทำและการซ่อม ปะ ชุน แห อวน ตาข่าย จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1723 การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แหและอวนการซ่อมเรือประมง จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3511กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการตกปลาเพื่อการกีฬาหรือนันทนาการ จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9249 บริการนันทนาการอื่น ๆ

C 10100 การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน
กิจการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการทำเหมืองถ่านหินแอนทราไซต์ บิทูมินัสและถ่านหินคุณภาพสูงชนิดอื่น ๆ ที่เป็นเหมืองใต้ดินหรือเหมืองเปิด รวมถึงการทำความสะอาด การคัดขนาด จัดแบ่งชนิดแร่ การบดหรือการดำเนินการอื่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพและสะดวกในการขนส่ง กระบวนการแยกแก๊สจากถ่านหิน ณ แหล่งแร่ การอัดถ่านหินให้เป็นก้อนหรืออัดเชื้อเพลิงในรูปของแข็งอื่น ซึ่งมีถ่านหินเป็นองค์ประกอบหลัก ยกเว้น การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่บริเวณเหมืองหรือเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำเหมืองถ่านหิน จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4510 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
C 10200 การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน
กิจการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการทำเหมืองลิกไนต์ ถ่านหินสีน้ำตาล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงคุณภาพปานกลาง ทั้งที่เป็นเหมืองใต้ดินหรือเหมืองเปิด รวมถึงการล้าง การบด การย่อย หรือการดำเนินการอื่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพและสะดวก ในการขนส่งหรือการเก็บรักษา การอัดถ่านลิกไนต์ให้เป็นก้อน หรืออัดเชื้อเพลิงในรูปของแข็งชนิดอื่น ซึ่งมีถ่านลิกไนต์ เป็นองค์ประกอบหลัก
C การทำเหมืองหิน ทรายและดินเหนียว
กิจกรรมซึ่งดำเนินงานหลักเกี่ยวกับการทำเหมืองหินที่ใช้ในอุตสาห-กรรมก่อสร้างและหินที่ใช้ทำอนุสาวรีย์ การแต่งหินอย่างหยาบที่บริเวณเหมือง การบดและย่อยหินการดำเนินการขุดทรายหรือกรวด การขุดดินเหนียวที่ใช้ทำเซรามิกหรือเครื่องดินเผาชนิดทนไฟ การทำเหมืองชอล์กและโดโลไมต์ เหมืองแร่ยิบซัมและแอนไฮไดรต์ ก็รวมไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย ยกเว้น การแต่งสำเร็จหิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2696 การตัด การขึ้นรูปและการแต่งสำเร็จหินการทำเหมืองแร่อโลหะอื่น ๆ และการทำเหมืองแอสฟัลต์ หรือบิทูเมน ที่เกิดตามธรรมชาติ จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1429 การทำเหมืองแร่และเหมืองหินซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
C 14220 การทำเหมืองเกลือ
การดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขุดเกลือ การเก็บ การล้าง การป่นเกลือ รวมถึงการผลิตเกลือโดยใช้การระเหยของน้ำทะเล น้ำจากทะเลสาบน้ำเค็มหรือน้ำเค็มจากแหล่งธรรมชาติอื่นๆ การทำเกลือให้เข้มข้น การย่อย การร่อนและการทำเกลือให้บริสุทธิ์ ยกเว้น การแปรรูปเกลือที่ซื้อมา จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2429 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

D
การผลิต
อุตสาหกรรมในหมวดใหญ่นี้ รวมสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือส่วนประกอบของ วัตถุในทางกายภาพหรือทางเคมีให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ โดยไม่คำนึงว่างานนั้นทำด้วยมือหรือเครื่องจักร ทำในโรงงาน เคหสถาน หรือ ผลิตภัณฑ์นั้นจะนำมาขายส่งหรือขายปลีกก็ตาม การดัดแปลงสินค้า รวมทั้งการปรับปรุงหรือสร้างขึ้นใหม่ การประกอบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตขึ้น นับรวมอยู่ในการผลิตด้วย ยกเว้น ในกรณีที่กิจกรรมนั้นได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยใดหมู่ย่อยหนึ่งของหมวดย่อย 45การก่อสร้าง การผลิตส่วนประกอบและชิ้นส่วนเฉพาะอย่างของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ อุปกรณ์ประกอบและการติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ โดยทั่วไปได้จัดไว้ในประเภทเดียวกับการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การทำส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเฉพาะอย่าง โดยการหล่อหรือการอัดรีดวัตถุที่ทำจากพลาสติก จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2520 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกการผลิตส่วนประกอบหรือชิ้น ส่วนธรรมดาของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ เช่น เครื่องยนต์ลูกสูบ มอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับไฟฟ้า วาล์ว เกียร์ โร ลเลอร์แบริ่ง จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมของการผลิต โดยไม่คำนึงถึงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นว่าจะรวมไว้ในหมู่ย่อยใด รวมถึงการ นำเศษและของที่ใช้ไม่ได้มาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ด้วยการประกอบชิ้นส่วนที่ทำสำเร็จรูป ณ สถานที่ที่ใช้งานให้เป็นสะพาน ถังเก็บน้ำ สิ่ง อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับคลังสินค้าและโกดังสินค้า เขตทางรถไฟและเขตทางยกระดับ ลิฟต์และบันไดเลื่อน งานประปา เครื่องพ่นน้ำ เครื่องทำความร้อนจากส่วนกลาง เครื่องระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง และสายไฟ ฯลฯ ระบบการก่อ สร้างและโครงสร้างทุกชนิด จัดประเภทไว้ในหมวดการก่อสร้างการประกอบและการติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ในการทำเหมืองแร่ การผลิต การพาณิชย์ และการประกอบการอื่น ๆ นั้น ถ้าเป็นกิจกรรมซึ่งดำเนินงานขึ้นเป็นการเฉพาะ ให้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยของการ ผลิตตามการผลิตสิ่งที่ติดตั้งการประกอบและการติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของการขายสินค้าของ สถานประกอบการผลิต ซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายส่งและขายปลีก จัดประเภทไว้ตามกิจกรรมของสถานประกอบการนั้นกิจกรรม ของสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม งาน พาณิชยกรรม และเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยของการผลิต ตามที่สถานประกอบการดำเนินการขึ้น เป็นการเฉพาะในการผลิตสินค้านั้นๆ สถานประกอบการที่ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานและเครื่องคำนวณ จัดประเภทไว้ในหมู่ ย่อย 7250สถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจกรรมหลักในการซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องอุปกรณ์และเครื่องเรือน ยานยนต์ และสินค้า เพื่ออุปโภคและบริโภค โดยทั่วไปได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมวดย่อย 50การขาย การบำรุงรักษา การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์หรือหมวดย่อย 52การขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์ รวมถึงการซ่อม แซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนตามชนิดสินค้าที่ทำการซ่อม
D การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมในหมวดย่อยนี้ รวมสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการบริโภคของมนุษย์ การถนอมอาหาร และแปรรูปเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป ได้รวมไว้ในที่นี้ด้วย
D การผลิต การแปรรูป และการเก็บถนอมเนื้อสัตว์ ปลา ผลไม้ ผัก น้ำมัน และไขมัน
อุตสาหกรรมในหมู่ใหญ่นี้ รวมสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และการเก็บถนอมอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ เพื่อการบริโภคของมนุษย์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์
D การผลิต การแปรรูป และการเก็บถนอมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
สถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ การตกแต่ง การบรรจุเนื้อสัตว์จำพวกโค กระบือ สุกร แกะ แพะ ม้า สัตว์ปีก กระต่าย สัตว์ป่า หรือสัตว์ อื่นๆ การเตรียมและการเก็บถนอมเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยกรรมวิธีที่ทำให้แห้ง การรมควัน การทำเค็ม การแช่ในน้ำเกลือ หรือการบรรจุกระป๋อง รวมถึงการผลิตไส้กรอก การกลั่นน้ำมันจากไขมันหมูและไขมันสัตว์อื่นๆ ที่บริโภคได้ การผลิตเนื้อสัตว์ป่น เครื่องในป่น และการผลิตที่เป็นผลพลอยได้จากสัตว์ที่ถูกฆ่า เช่น หนังดิบ หนังฟอก ขนสัตว์ ขนนก ขนอ่อน ฟัน หรือกระดูก ยกเว้น การผลิตซุปที่ทำจากเนื้อสัตว์ จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1549การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
D 15115 การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
การผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ เช่น การผลิตนมผึ้งทั้งชนิดเหลวและอัดเม็ด การผลิตรังนกนางแอ่นสำเร็จรูป น้ำผึ้ง รังผึ้ง เขาสัตว์ การผลิตน้ำปลาจากหนังสัตว์หมักเกลือ การผลิตหนังสัตว์ที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ และการทำอาหารสัตว์จากกระดูกสัตว์ ขนสัตว์ เป็นต้น
D การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
สถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการเก็บถนอมอาหารจำพวกปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา โดยผ่านกรรมวิธีทำให้แห้ง การรมควัน การทำเค็ม การแช่น้ำเกลือ หรือการบรรจุกระป๋อง การผลิตปลาปรุงสำเร็จ การผลิตเนื้อปลาสดแล่หรือไข่ปลาแช่แข็งและเยือกแข็ง การผลิตปลาสดแช่แข็งและเยือกแข็ง รวมทั้งปลาซึ่งตัดเป็นชิ้น สับ หรือบดละเอียด การผลิตปลาหมัก กะปิปลา ลูกชิ้นปลา การผลิตปลาป่นสำหรับมนุษย์บริโภคหรือใช้เป็นอาหารสัตว์ การเก็บถนอมอาหารสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งหุ้ม เช่น ปู กุ้ง หรือประเภทหอย โดยการแช่แข็งและเยือกแข็งหรือวิธีอื่น ๆ เช่น การตากแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การแช่ในน้ำเกลือ การปรุงในซอส หรือการแช่ในน้ำส้มสายชู การผลิตอาหารป่น และสิ่งที่ละลายได้ซึ่งทำจากปลา สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งหุ้มและสัตว์น้ำประเภทหอย และสัตว์ที่อยู่ในน้ำอื่นๆ ซึ่งไม่เหมาะเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว์น้ำจำพวกปลา สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งหุ้ม และสัตว์น้ำประเภทหอยซึ่งดำเนินวิธีการดังกล่าวบนเรือ จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ ยกเว้น การประมงและการแปรรูปสัตว์น้ำที่จับในน่านน้ำต่างประเทศของเรือประมง จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0500การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและบริการที่เกี่ยวข้องการผลิตน้ำมันและไขมันจากสัตว์ทะเล จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1514 การผลิตน้ำมันพืช น้ำมันและไขมันจากสัตว์การผลิตซุปที่ทำจากปลา สัตว์น้ำที่เปลือกแข็งหุ้ม หรือสัตว์น้ำประเภทหอย จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1549การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากปลา
D 15121 การเก็บถนอม และปรุงแต่ง แปรรูป อาหารจำพวกปลา กุ้ง หอย และอาหารทะเลอื่น ๆ เช่น สาหร่าย
การดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเก็บถนอมอาหาร โดยวิธีการตากแห้ง อบแห้ง รมควัน ทำเค็ม แช่น้ำเกลือ แช่ในน้ำส้มสายชู และการผลิต ลูกชิ้นจากสัตว์น้ำ รวมถึงการล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด สับ บด หรือป่นสัตว์น้ำ ซึ่งดำเนินการทั้งบนบกและในเรือ การผลิตกะปิจาก ปลาและกุ้ง ก็รวมไว้ในที่นี้ด้วย
D การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผัก
สถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตอาหารที่มีส่วนประกอบของผลไม้หรือผักเป็นส่วนใหญ่ การเก็บถนอมผลไม้หรือผักที่ผ่านการปรุงและยังมิได้ปรุง โดยการทำแช่แข็ง รวมทั้งการปรุงแต่งหรือการเก็บถนอมน้ำผลไม้และน้ำผัก การเก็บถนอมโดยวิธีการอื่น ๆ เช่น การทำแห้ง การแช่ในน้ำมันหรือการแช่ในน้ำส้มสายชู การบรรจุกระป๋อง การผลิตแยม แยมผิวส้ม มาร์มาเลดเยลลี รวมถึงการแปรรูปมันฝรั่ง การผลิตแป้งและแป้งหยาบจากมันฝรั่งและจากผัก ยกเว้น การผลิตแป้งหรือแป้งหยาบที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้ง จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1531 การผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
D 15134 การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
การแปรรูปมันฝรั่ง และการผลิตแป้ง แป้งหยาบจากมันฝรั่ง

 
พบหมวดหมู่ที่ใกล้เคียงกับคำว่า "รูป" ในหมวด " ทั้งหมด "    ทั้งหมด 146 รายการ / หน้าทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าที่ Next Page  


ค้นจาก
                 ค้นจากรายละเอียด   ค้นจากหมายเลขหมวดหมู่
                ค้นจากผลลัพธ์เดิม
                                                      
- อ่านความหมายของหมวดหมู่ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ -
*** คุณสามารถใช้การค้นหาได้มากกว่า 1 คำ เช่น "เกษตรกรรม (เว้นวรรค) การล่าสัตว์"
เพื่อค้นหาหมวดที่มีคำว่า เกษตรกรรม และ การล่าสัตว์ โดยเคาะเว้นวรรคระหว่างแต่ละคำ

คำอธิบายหมวดหมู่ต่างๆ
A
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
B
การประมง
C
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
D
การผลิต
E
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
F
การก่อสร้าง
G
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
H
โรงแรมและภัตตาคาร
I
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
J
ตัวกลางทางการเงิน
K
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
L
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
M
การศึกษา
N
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
O
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
P
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
Q
องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
ก ร ม พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า
44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-4390
:: Contact สำนักข้อมูลธุรกิจ:: eXTReMe Tracker .