สำนัก/กอง ภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำนัก เบอร์โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ โทรสาร
กองทะเบียนธุรกิจ
Call Center 1570 1570 0 2547 4441
 
กองบริการจดทะเบียนธุรกิจ
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 3012 0 2547 5155 0 2547 5155
จองชื่อนิติบุคคล 3913 0 2547 4450 0 2547 4448
 
กองข้อมูลธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3601-2 0 2547 4373 0 2547 4372-3
 
กองกำกับบัญชีธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3802 0 2547 4920 0 2547 5977
 
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3196 0 2547 4511 0 2547 4512
 
กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3911 0 2547 4445 0 2547 4445
 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3181 0 2547 5951 0 2547 5952
 
กองธุรกิจบริการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3188 0 2547 5962 0 2547 5963-4
 
กองบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
ฝ่ายทะเบียนแนะนำ 3951 0 2547 4425-6 0 2547 4425-6
 
สำนักกฎหมาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3701 0 2547 4472 0 2547 4472
 
สำนักงานเลขานุการกรม
ฝ่ายบริหารกลาง 3701 0 2547 4458-59 0 2547 4459
กลุ่มประชาสัมพันธ์ 3131-2 0 2547 4464 0 2547 4463
 
กองคลัง
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3501 0 2547 4510 0 2547 4509
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3322 0 2547 5974 0 2547 4481
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(IT CENTER)      
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3642 0 2547 4381 0 2547 4383
 
กองตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3311 0 2547 4476 0 2547 4476
 
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3192 0 2547 5960 0 2547 5973
 
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3205,3982 0 2547 5048 0 2547 5048
 
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3913 0 2547 4449 0 2547 4448