ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 9,700 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)