ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า