ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างดำเนินการออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการค้าในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓