เข้าสู่ระบบ
โฆษณาหนังสือพิมพ์
wannee_g4 18 กุมภาพันธ์ 2553 19:47:03 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
ปัจจุบันการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทยังคงเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย ณ ปัจจุบันนี้กรมยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข มาตรา 1175 ดังกล่าวอยู่ ซึ่งยังไม่มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้
19 กุมภาพันธ์ 2553 16:29:22 IP: 10.6.110.156
ความคิดเห็นที่ 2
ประกาศยกเลิกโฆษณาหนังสือพิมพ์แจ้งการปิดงบรอบบัญชีหรือเปล่าคะ
wannee_g4 18 กุมภาพันธ์ 2553 19:47:03 IP: 124.122.139.223
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น