เข้าสู่ระบบ
การโอนหุ้น
3223336 15 มีนาคม 2553 17:42:16 IP:
ความคิดเห็นที่ 1
เนื่องจากกระผมได้จดทะเบียนบริษัทจำกัด และมีผู้ถือหุ้น3คน อยากจะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่1คนโดยคนเก่าออกคนใหม่เข้า บริษัท จดทะเบียนเมื่อ17/02/2553 จะต้องดำเนินการอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
3223336 15 มีนาคม 2553 17:42:16 IP: 125.25.219.233
ความคิดเห็นที่ 2
ประชุมิวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่ต้องประกาศหนังสือพิมพ์ ทำบอจ.5 และใบนำส่ง เซ็นและประทับตราบริษัท นำยื่นและคัดสำเนา บอจ.5 ถือว่าเรียบร้อยครับ
SK 16 มีนาคม 2553 14:41:37 IP: 124.122.130.171
ความคิดเห็นที่ 3
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในบริษัททำได้โดยการโอนหุ้น ซึ่งการโอนหุ้นมี 2 แบบ คือ 1. การโอนใบหุ้นชนิดที่ออกให้ผู้ถือ (ใบหุ้นที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้ถือหุ้น)กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบว่าต้องทำสัญญาโอน เพียงแต่ส่งมอบใบหุ้นและมีการชำระค่าหุ้นกัน การโอนนั้นก็สมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ (กรณีการโอนหุ้นประเภทนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องออกใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใหม่) 2. การโอนใบหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นนั้น การโอนหุ้นกฎหมายกำหนดแบบว่าให้ทำสัญญาโอนหุ้นระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน ในสัญญาโอนต้องมีการแถลงเลขหมายหุ้นและจำนวนหุ้นที่ได้โอน รวมถึงราคาค่าหุ้นที่โอนไปลงในสัญญาโอนหุ้นด้วย และต้องมีการลงลายมือชื่อผู้โอนหุ้น ผู้รับโอนหุ้นและพยานอย่างน้อย 1 คนลงลายมือชื่อรับรองในสัญญาโอนหุ้น ถึงจะสมบูรณ์ (กรณีการโอนใบหุ้นประเภทนี้ หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทมักจะออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้กับผู้ถือหุ้น) - เมื่อกรรมการดำเนินการแก้ไขรายการในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทแล้ว หากบริษัทมีความประสงค์จะยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ให้กรรมการบริษัทจัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่พร้อมหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมาแจ้งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งแบบหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่หัวข้อ "ดาวน์โหลดแบบพิมพ์" เลือก "งานงบการเงิน"
17 มีนาคม 2553 15:15:17 IP: 10.6.110.156
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น