เข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
รายละเอียด ขั้นตอน เอกสาร ในการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี และข้อกำหนดหลังขึ้นทะเบียน
แหวน 16 มิถุนายน 2559 13:28:12 IP: 103.55.140.107
ความคิดเห็นที่ 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีมีขั้นตอนและเอกสาร ดังนี้
๑. เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)
๒. หัวข้อบริการออนไลน์ เลือกเมนูผู้ทำบัญชี e - Accountant
๓. เลือกระบบงาน e - Accountant
๔. เลือกสมัครสมาชิกใหม่ (แจ้งเป็นผู้ทำบัญชีครั้งแรก)
๕. กรอก User ID (เลขบัตรประชาชน) คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ
๖. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
๗. เลือกสถานะการเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี
๘. เลือกอาชีพที่เป็นปัจจุบัน
๙. กรอกฐานะผู้ทำบัญชี
๑๐. กรอกชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี
๑๑. กรอกโปรแกรมที่ใช้ในการทำบัญชี
๑๒. เลือกบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลการแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีครั้งแรก
ระบบจะแสดงข้อมูลการแนบเอกสาร ผู้แจ้งต้องจดรหัสอ้างอิงไว้เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป
๑๓. เลือกปุ่ม Print Payment สั่งปริ๊นเอกสารใบแจ้งการชำระเงินเพื่อไปชำระเงินค่าสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่ธนาคาร (ใช้กรณีที่ยัง ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและต้องการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี)
๑๔. เลือกปุ่มตรวจสอบโปรไฟล์และแนบเอกสาร
๑๕. เลือกปุ่มเพิ่มข้อมูลการแนบเอกสาร
๑๖. เลือกธนาคารที่ชำระเงิน
๑๗. เลือกแนบหลักฐานตามหัวข้อพร้อมรับรองสำเนา ดังนี้
ก. บัตรประชาชน
ข. ทะเบียนบ้าน
ค. วุฒิการศึกษา
ง. Payment (ใบเสร็จรับเงินค่าสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือใบ Pay in (ใบโอนเงิน) ของธนาคาร
จ. รูปถ่ายหน้าตรงแบบติดบัตรขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
ฉ. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
๑๘. เลือกปุ่มบันทึกรูปที่เพิ่ม
๑๙. เลือกปุ่มส่งยื่นขอเป็นสมาชิก
ระบบจะแสดงสถานะว่า "รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่" และให้ตรวจสอบผลการอนุมัติทางอีเมล์ของผู้ทำบัญชี เป็นการเสร็จสิ้นการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
เมื่อท่านได้รับการอนุมัติเป้นผู้ทำบัญชีแล้ว ท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ดังนี้
(๑) ต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งและเนื้อหาด้านอื่นตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนด
(๒) แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ของปีถัดไป เป็นประจำทุกปี
(๓) ต้องยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชี และสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ของปีถัดไป เป็นประจำทุกปี
กองกำกับบัญชีธุรกิจ 21 มิถุนายน 2559 12:04:16 IP: 10.6.113.61
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น