เข้าสู่ระบบ
เปลี่ยนชื่อกิจการต้องทำอย่างไรบ้าง
ต้องการเปลี่ยนชื่อกิจการต้องทำอย่างไรบ้างครับและเปลี่ยนช่ื่อเจ้าของกิจการจากแม่มาเป็นลูกต้องทำยังไงบ้างครับให้อายุของกิจการคงเดิม
ปราชญา 27 มิถุนายน 2560 10:22:50 IP: 119.63.89.226
ความคิดเห็นที่ 1
ตอบ คุณปราชญา

กรณีนี้ต้องทำการเลิกกิจการเดิม และจัดตั้งกิจการใหม่ โดยไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อได้ทันที เนื่องจาก ทะเบียนพาณิชย์ในนามบุคคลธรรมดา ถือเป็นกิจการเฉพาะบุคคล ที่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงให้แก่กันตามวิธีปกติได้ และเลขทะเบียนพาณิชย์ ตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ปัจจุบัน ถูกกำหนดตามเลขบัตรประชาชนด้วย จึงต้องเลิกการจดเก่า เพื่อเลิกเลขทะเบียนเก่า และจดตั้งกิจการใหม่ เพื่อกำหนดเลขทะเบียนใหม่ต่อ ซึ่งใบทะเบียนพาณิชย์ของคนใหม่ (ลูก) จะได้ระบุวันที่เป็นวันปัจจุบัน โดยไม่ได้แสดงเป็นวันที่ตามกิจการเดิม จึงมีแต่หลักฐานการโอนกิจการให้แก่กัน ตามข้อความที่ระบุในคำขอจดทะเบียนเลิก และตั้งใหม่เท่านั้น ซึ่งหลักฐานดังกล่าวที่มีอยู่นี้ขึ้นอยู่กับ หน่วยงาน หรือคู่ค้าที่ท่านไปติดต่อทำธุรกรรม นิติกรรม ว่าจะพิจารณาให้สิทธิพิเศษตามวันที่ของกิจการเดิมที่รับโอนมาให้หรือไม่ อย่างไร

เอกสารที่ต้องเตรียม
ผู้โอน(แม่)
1.แบบ ทพ.ระบุข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 5 ข้อ 14 ระบุว่าต้องการโอนกิจการให้แก่ผู้ใด
2.สำเนาบัตรประชาชน ผู้เลิก
3.ใบทะเบียนพาณิชย์เดิม

ผู้รับโอน(ลูก)
1.แบบ ทพ.ระบุข้อ 1 ถึงข้อ 8 และข้อ 9 ระบุการรับโอนกิจการจากผู้ใด
2.สำเนาบัตรประชาชน ผู้จดใหม่
3.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้จดใหม่
4.หลักฐานที่ตั้ง สนง.+แผนที่โดยสังเขป

ยื่นจดภายในวันเดียวกัน โดยเริ่มที่การเลิกก่อน ณ สนง.เขต เทศบาล หรือ อบต.ในทองที่ที่ร้านเดิมตั้งอยู่
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น