เข้าสู่ระบบ
ชื่อจดทะเบียน
รบกวนขอรายละเอียดหน่อยค่ะ ถ้าจดทะเบียนบริษัทเมืองนอกแล้วต้องการจดทะเบียน เปิดสาขาในเมืองไทยต้องจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบไหนคะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ใช้ชื่อซ้ำกับบริษัทที่เปิดในต่างประเทศได้ไหมคะ
จารุณี สีดำ 10 เมษายน 2562 23:37:10 IP: 172.26.2.2
ความคิดเห็นที่ 1
ขอตอบโดยอาศัยบังคับกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

กรณีที่ผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มีความประสงค์ที่จะตั้งสาขาเพื่อทำกิจการในประเทศไทย โดยต้องการใช้ชื่อบริษัทที่เปิดในต่างประเทศเหมือนเดิมได้ หากประกอบกิจการตาม**กิจการด้านล่างนี้ บริษัทท่านเข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ในนามนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศด้วยครับ

**กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณชย์
(1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
(2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
(3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
(4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
(5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับ จำนำ และการทำโรงแรม
(6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(9) บริการอินเทอร์เน็ต
(10) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(12) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
(13) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(14) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
(15) การให้บริการตู้เพลง
(16) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์ มีดังนี้
(1)สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศไทย
(2)หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในไทย
(3)หนังสือรับรองบริษัท
(4)หลักฐานที่ตั้งสำนักงาน เช่น เอกสารการยินยอม หรือการเช่าจากผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่
กรณีผู้ประกอบการ ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ตั้งเอง
(5)แผนที่ร้านโดยสังเขป
(6)ใบอนุญาตทำงาน(กรมแรงงาน)
(7)ใบอนุญาตประกอบการในไทย(กรมพัฒน์)
เอกสารตามข้อ (2) และ (3) ต้องแปลเป็นไทย และรับรองคำแปลโดยกรมการกงสุล

สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน ให้พิจารณาจากสถานที่ประกอบการเป็นหลัก
(1) กรุงเทพมหานคร
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ เสาชิงช้า
- สำนักงานเขต ในเขตที่สถานที่ประกอบการตั้งอยู่
(2) ภูมิภาค
- สำนักงานเมืองพัทยา
- สำนักงานเทศบาล/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่)
ความคิดเห็นที่ 2
อีกกรณี คือ หากต้องการจัดตั้งนิติบุคคล(ต่างประเทศ)ตามกฎหมายไทย ตามพรบ.หุ้นส่วนบริษัท ท่านสามารถขอจดจัดตั้งในไทยได้ตามรายละเอียดการจัดตั้งนิติบุคคล ในเว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หัวข้อ คู่มือทำธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจ

ทั้งนี้ ชื่อของนิติบุคคลใหม่ จะได้ตามชื่อเดิมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการจองชื่อใหม่ว่าจะได้ตามชื่อบริษัทที่ต่างประเทศหรือไม่ครับ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น