เข้าสู่ระบบ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
กรณีเพิ่มทุนจาก 1 แสนบาท เป็น 5 ล้านบาท บริษัทมีชาวต่างชาติเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ต้องโชว์เงินกับให้ตรงกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นและใช้หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่ธนาคารออกให้เพื่อแสดงยอดเงินฝากธนาคารหรือไม่และต้องใช้เอกสารใดๆ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท
สร้อยฟ้า หน่อแก้ว 28 มิถุนายน 2562 09:44:11 IP: 203.154.28.125
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น