เข้าสู่ระบบ
การจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นไม่เท่ากัน
การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายกำหนดให้กรรมการเรียกชำระค่าหุ้นขั้นต่ำที่ 25% ของทุนจดทะเบียน นั้น 1.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางรายสมัครใจชำระค่าหุ้นเกินจากที่กรรมการเรียกให้ชำระเงิน ซึ่งเป็นการขอชำระหนี้ค่าหุ้นที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และไม่มีข้อห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น กรรมการเรียกชำระค่าหุ้นเพียง 25% ของทุนจดทะเบียน แต่ผู้ถือหุ้นบางรายชำระหนี้ค่าหุ้นที่ 100% กรณีดังกล่าวนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนหรือไม่ หรือขัดต่อข้อกฎหมายประการใด 2.ในกรณีที่กรรมการเรียกให้ผู้ถือหุ้นบางรายชำระค่าหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกัน เช่น กรรมการให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งชำระค่าหุ้น 100% แต่เรียกผู้ถือหุ้นรายอื่นเพียง 25% กรณีดังกล่าวสามารถกระทำได้หรือไม่ และนายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนได้หรือไม่ หรือขัดต่อข้อกฎหมายประการใด
สรวิชญ์ รักชาติ 12 กันยายน 2562 11:02:20 IP: 172.26.2.2
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น