เข้าสู่ระบบ
หนังสือมอบอำนาจ
บจก.พักกิจการชั่วคราว ยังไม่ได้ปิดกิจการ แต่ได้ปิดบัญชีบริษัทไปแล้ว และมีการฝากเงินประกันสัญญาไว้กับหน่วยงานราชการ เมื่อครบกำหนดสัญญา บจก.ต้องการถอนคืนเงินประกันสัญญา โดยบจก.มีกรรมการตามหนังสือรับรองเพียงคนเดียว จึงอยากสอบถามว่า ถ้าบริษัทจะทำการมอบอำนาจให้กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการถอนคืนเงินประกันสัญญาโดยให้หน่วยงานราชการโอนเงินเข้าบัญชีเป็นชื่อกรรมการผู้รับมอบอำนาจได้หรือไม่ ถ้าได้ เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคือหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรรมการใช่หรือไม่ ส่วนถ้าไม่ได้ มีวิธีการใดบ้างที่บจก.จะสามารถถอนคืนเงินประกันสัญญาโดยไม่ต้องใช้บัญชีในนามบริษัท (หมายเหตุ : หน่วยงานราชการสามารถจ่ายเงินได้เพียงวิธีเดียวคือโอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้น)
สุธาสินี แซ่ฟู 03 มีนาคม 2563 19:40:50 IP: 172.26.2.2
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น