เข้าสู่ระบบ
รายการย่อในงบแสดงฐานะการเงิน
เรื่อง สอบถามการจัดรายการย่อในงบแสดงฐานะการเงิน 1. บริษัทให้เช่าที่ดิน ซึ่งทำสัญญาเช่า 30 ปี และได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้าทั้งหมดมาแล้ว ณ วันทำสัญญา และได้บันทึกค่าเช่ารับล่วงหน้าเป็นหนี้สินของบริษัท แต่มีข้อสงสัยในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินว่า ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ได้อธิบายรายการย่อดังนี้ 3.2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (Trade and other payables) เจ้าหนี้การค้า หมายถึง เงินที่กิจการค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการตามปกติ และตั๋วเงินจ่ายที่กิจการออกให้เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว เจ้าหนี้อื่น หมายถึง เจ้าหนี้อื่นที่มิใช่เจ้าหนี้การค้า เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เป็นต้น เงินค่าเช่ารับล่วงหน้า จึงควรอยู่ในรายการ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ใช่หรือไม่ 3. รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenues) รายได้รับล่วงหน้า คือ รายได้ที่กิจการรับมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ให้บริการกับลูกค้า โดยจะได้รับในงวดปัจจุบัน แต่ยังมีระยะเวลาที่ต้องให้บริการถึงงวดบัญชีหน้า อย่างเช่น ค่าเช่ารับล่วงหน้าดอกเบี้ยรับล่วงหน้า เงินเดือนรับล่วงหน้า เมื่อรับมาแล้วกิจการจะต้องดำเนินการให้กับลูกค้าจนกว่าจะครบกำหนด จึงถือเป็นบัญชีประเภทหนี้สินหมุนเวียน ถ้าเงินที่ได้รับมาในงวดปัจจุบัน ก็ถือได้ว่าเป็นรายได้งวดปัจจุบันของกิจการจึงต้องทำการปรับปรุงเสียก่อน 2. เจ้าหนี้สรรพากร กรณีเป็นภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย แต่บริษัทไม่มีเจตนาจะขอคืน ควรอยู่ในรายการ 1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น หรือ 1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3. ภาษีซื้อรอใช้สิทธิ ควรอยู่ในรายการ 1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น หรือ 1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4. ลูกหนี้สรรพากร-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีที่ชำระเกิน) ควรอยู่ในรายการ 1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น หรือ 1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้สรรพากร-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีที่ต้องชำระ) ควรอยู่ในรายการ 3.2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หรือ 3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ขอแสดงความนับถือ
Ravipa Charoenkoop 11 มีนาคม 2563 08:57:58 IP: 203.150.79.217
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น