เข้าสู่ระบบ
หนังสือรัยรอวและสำเนา
ผมยื่นคัดหนังสือรับรองแลพสำเนา หมดไป 800 ตามคำขอเลขที่ 463130020009297 และได้จ่ายเงินผ่าน internet banking รับรับเอกสารที่ สนง.พัฒนาฯ จ.ปทุมธานี้ ไปรับเอกสารในวันที่ 12/5/2563 พร้อมนำมาเปิดบัญชีเฝินฝากในนามนิติบุคคลกับ ธ.กรุงเทพฯ บิ๊กซี รังสิต คลองสาม แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสำเนาเอกสารที่รับมานั้นมันย่อขนาดลงแม่จะปริ้นออกมาในกระดาษขนาด A4 ก็ตาม ทำให้ตราประทับของนิติบุคคลอันเป็นสาระสำคัญในการลงนามเพื่อผูกพันบริษัทฯ (บอจ.1 , 3 สสช.1) lที่อยู่ในสำเนาเอกสารนั้นเล็กกว่าตราประทับตัวจริงที่อยู่ในระบบ และตัวจริงที่นำไปประทับในคำขอเปิดบัญชี และสำเนาที่รับมานั้น ดูเหมื่อนถ่ายเอกสารมา ธนคาร.จึงปฏิเสธการดำเนินการให้ โดยให้กลับไปแก้ไขสำเนาให้มีขนาดเท่าเดิมและให้รับรองมาให้ชัดเจน ผมจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่คัดเอกสารมา ดังนั้น จึงเรียนปรึกษาแนวทางในการแก้ไข ว่าจะแก้ไขปัญญานี้ให้ผมอย่างไรได้บ้างครับ ติดต่อผมได้ที่ 086-3295724 คุณเสกสิทธิ์ ไชยโยธา
เสกสิทธิ์ ไชยโยธา 12 พฤษภาคม 2563 20:56:46 IP: 172.26.2.2
ความคิดเห็นที่ 1
เรียนคุณเสกสิทธิ์

ส่วนบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digita Signature) ลงนามบนเอกสาร ซึ่งได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยสารสนเทศตามตามมารตรฐานสากล ISO/IEC27001:2013 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบกลับมายังฐานข้อมูลกรมได้ ดังนี้
1. ตรวจสอบผ่าน QR CODE ซึ่งปรากฎด้านมุมล่างด้านขวาของเอกสาร
2.ตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์กรม จากหมายเลข Reference No ของเอกสาร
Y#กองข้อมูลธุรกิจ . 22 พฤษภาคม 2563 12:48:58 IP: 203.155.148.254
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น