เข้าสู่ระบบ
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (รายได้รับล่วงหน้า กับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา)
ตามความหมายของรายการย่อในงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด รายได้รับล่วงหน้า ในเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ต่างจาก หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียนอย่างไร ตามความหมายของรายการย่อ เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น หมายถึง เจ้าหนี้อื่นที่มิใช่เจ้าหนี้การค้า เช่นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เป็นต้น หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าซึ่งกิจการได้รับ (หรือมีสิทธิเรียกรับ) ค่าตอบแทนจากลูกค้าแล้ว
สุภาวดี เกตุพิมล 28 พฤษภาคม 2563 17:28:25 IP: 172.26.2.2
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น