ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2565 (ม.ค.-ก.ย.)