ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2566 (ม.ค.-มิ.ย.)