กำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖(ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)

กฎกระทรวง
กำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมี
ในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. ๒๕๔๖
--------------------------------------------------------------------------------

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๑๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
"งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน" หมายความว่า งบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
"มาตรฐานการบัญชี" หมายความว่า หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๓ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดอย่างน้อยต้องมีรายการและแสดงเป็นอย่างเดียวกับรายการย่อของงบการเงินที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี เว้นแต่กรณีที่ได้มีกฎหมายเฉพาะกำหนดเพิ่มเติมจากรายการย่อของงบการเงินดังกล่าว ต้องมีรายการเป็นอย่างเดียวกับรายการย่อตามที่กำหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น

ข้อ ๔ ความหมายของรายการของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีหรือกฎหมายเฉพาะ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มิได้มีการกำหนดความหมายของรายการใดไว้ในมาตรฐานการบัญชี อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจประกาศกำหนดความหมายของรายการนั้นก็ได้

ข้อ ๕ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดตั้งแต่รอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป
ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดใดได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่มีรายการเป็นอย่างเดียวกับรายการย่อของงบการเงินและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ในรอบปีบัญชีที่แล้วมา ให้ถือว่าบริษัทมหาชนจำกัดนั้นได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนตามมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดทำตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการบัญชีซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปที่กำหนดหลักการเกี่ยวกับการทำบัญชีสำหรับการประกอบธุรกิจ ประกอบกับการกำหนดดังกล่าวไม่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัด สมควรปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้การจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบัญชี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้