ที่ ๖๙/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕(ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒)

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๖๙/๒๕๕๒
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

--------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ ๒๓๔/๒๕๔๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒

          ข้อ ๒ มอบหมายให้
          (๑) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจ ผู้อำนวยการสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลธุรกิจ ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป ในสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ และข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสำนักทะเบียนธุรกิจ เป็นนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั่วราชอาณาจักร
          (๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี และระดับชำนาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ และสำนักทะเบียนธุรกิจ เป็นนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับรองข้อความในทะเบียน(หนังสือรับรอง)และหรือการรับรองสำเนาเอกสารของบริษัทมหาชนจำกัดทั่วราชอาณาจักร
          (๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเป็นนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตจังหวัดนั้น
          (๔) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปีและระดับชำนาญงานขึ้นไป และประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด เป็นนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับรองข้อความในทะเบียน(หนังสือรับรอง)และหรือการรับรองสำเนาเอกสารของบริษัทมหาชนจำกัด ทั่วราชอาณาจักร
         
          ข้อ ๓ จังหวัดใดไม่มีข้าราชการพลเรือนสามัญตาม ข้อ ๒ (๓) และ (๔) หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตามลำดับ ดังต่อไปนี้เป็นนายทะเบียนและมีอำนาจหน้าที่ตามนัย ข้อ ๒ (๓) และ (๔) ข้างต้น
          (๑) พาณิชย์จังหวัด
          (๒) ผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด สำหรับกรณีที่พาณิชย์จังหวัดไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
          (๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเรียงตามลำดับอาวุโส สำหรับกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัด หรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
คณิสสร นาวานุเคราะห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า