ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ให้ยกเลิก (๑) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เกริกไกร จีระแพทย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ค่าธรรมเนียมคำขอตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ มีอัตราที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดภาระในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม สมควรยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมคำขอดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้