ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า
พ.ศ. ๒๕๐๙


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ให้บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจทางเกษตรกรรมเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจตามคำนิยามในมาตรา ๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
อุทัย พิมพ์ใจชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์