ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตราดังต่อไปนี้

(๑) คำขอ ฉบับละ ๒ บาท
(๒) ใบอนุญาตสมาคมการค้า ฉบับละ ๔๐๐ บาท
(๓) ใบแทนใบอนุญาตสมาคมการค้า ฉบับละ ๕๐ บาท
(๔) การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อบังคับหรือการจดทะเบียนตั้ง
หรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
ครั้งละ ๕ บาท
(๕) การขอตรวจหรือคัดเอกสาร ครั้งละ ๕ บาท
(๖) การขอให้คัดและรับรองสำเนาเอกสาร ฉบับละ ๒๐ บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙
สุนทร หงส์ลดารมภ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอ ใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการขอตรวจขอคัดและรับรองเอกสารไว้