ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ (ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑)

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙

--------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ให้ยกเลิก (๑) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เกริกไกร จีระแพทย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

          หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ค่าธรรมเนียมคำขอตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ มีอัตราที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบันและไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และลดภาระในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม สมควรยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมคำขอดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้