กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า พ.ศ. ๒๕๕๓ (ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓)

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า
พ.ศ. ๒๕๕๓

-------------------------------------------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙

          ข้อ ๓ การขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าต่อ นายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

          (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ในกรณีที่ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมีสัญชาติไทย หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งสำเนาใบอนุญาตทำงาน ในกรณีที่ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งเป็นคนต่างด้าว
          (๒) เอกสารและหลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
          (๓) หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
          (๔) สำเนาหนังสือแสดงสิทธิการใช้สถานที่จัดตั้งหอการค้า
          (๕) ข้อบังคับของหอการค้าที่ขออนุญาตจัดตั้ง
          (๖) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่จัดตั้งหอการค้า รวมทั้งรูปถ่ายสถานที่จัดตั้งหอการค้านั้น

          ข้อ ๔ หนังสือรับรองความประพฤติตามข้อ ๓ (๓) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด และต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ลงนามรับรอง

          (๑) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมีภูมิลำเนา
          (๒) ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการซึ่งมีอายุงานตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป หรือประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตามวรรคหนึ่งรับรอง ให้นายทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบความประพฤติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง โดยใช้วิธีการตรวจสอบหรือให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งแสดงหลักฐาน ที่เชื่อถือได้ว่าผู้เริ่มก่อการจัดตั้งนั้นมีความประพฤติดี

          ข้อ ๕ การยื่นคำขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ ท้องที่ที่หอการค้าตั้งอยู่ดังต่อไปนี้

          (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
          (๒) ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

          ข้อ ๖ ผู้ขออนุญาตต้องลงลายมือชื่อในคำขออนุญาตต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
การลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขออนุญาตแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าว และให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อความว่าได้เห็นต้นฉบับแล้วและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในสำเนาด้วย

          ข้อ ๗ เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขออนุญาตและมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขออนุญาตภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังกล่าว หากไม่อนุญาตให้แสดงเหตุผลไว้ในคำขออนุญาตด้วย

          ข้อ ๘ เมื่อผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหอการค้าแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตหอการค้าตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

          ข้อ ๙ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนหอการค้าและออกใบอนุญาตหอการค้าให้แก่ผู้ขออนุญาตแล้ว ให้รับจดทะเบียนข้อบังคับของหอการค้านั้นไปพร้อมกัน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งไปยังสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้าภายในสิบห้าวันทำการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

           ข้อ ๑๐ ใบอนุญาตหอการค้าที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ให้คงใช้ได้ต่อไป
          คำขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ให้ถือเป็นคำขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พรทิวา นาคาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้าที่ได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้วซึ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้