ที่ ๒๗ /๒๕๕๔ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสาขา (ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔)

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๗ /๒๕๕๔
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสาขา

--------------------------------------------------------------------------------

 
          โดยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการปรับภาพลักษณ์และปรับปรุงการให้บริการเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้รับบริการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อรับบริการจากกรม จึงเห็นสมควรปรับปรุงการบริหารและการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนภูมิภาค
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้จัดตั้งสำนักงาน ดังต่อไปนี้

๑.๑ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๒๓๐ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑.๒ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑.๓ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี สาขาเมืองพัทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓/๓๒ หมู่ที่ ๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๑.๔ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ตั้งอยู่เลขที่ ๖/๔ ถนนราชการดำริ ๒ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ข้อ ๒ ให้หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้นๆ ตามข้อ ๑. เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างอื่นใด ที่ประจำอยู่ในสำนักงาน ตามข้อ ๑.

ข้อ ๓ ให้สำนักงานตามข้อ ๑. มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓.๒ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓.๓ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี สาขาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
๓.๔ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก สาขาแม่สอด มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ข้อ ๔ ให้สำนักงานตามข้อ ๑. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑ งานจดทะเบียนธุรกิจ
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๔.๒ งานบริการข้อมูลธุรกิจ

(๑) ออกหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนและรับรองเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
(๒) ให้บริการตรวจค้นเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

๔.๓ งานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

(๑) ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก ธุรกิจบริการ ธุรกิจชุมชน ระบบธุรกิจ และธุรกิจเป้าหมายอื่น
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจ
(๓) สร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน

๔.๔ งานด้านบัญชีธุรกิจ

(๑) กำกับดูแลการจัดทำบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
(๒) ส่งเสริมการจัดทำบัญชีของธุรกิจ

๔.๕ งานด้านอื่นๆ

(๑) รับคำขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคลเพื่อส่งให้สำนักทะเบียนธุรกิจดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผล
(๒) รับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และรวบรวมส่งให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จัดเก็บต่อไป
(๓) รับค่าธรรมเนียมและเงินประเภทอื่น เก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลังตามที่กฎหมายกำหนด
(๔) รับงบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และรวบรวมส่งให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดจัดเก็บ
(๕) คำขอจดทะเบียนที่ได้รับจดทะเบียนในแต่ละวันให้รวบรวมส่งให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จัดเก็บ
(๖) ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
(๗) ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๕ อัตรากำลัง

๕.๑ ให้สำนักงานตาม ข้อ ๑ มีอัตรากำลังเป็นไปตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้
๕.๒ ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นต้องเพิ่มหรือสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่รับผิดชอบ มีอำนาจพิจารณาดำเนินการและให้รายงานให้กรมทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า