ที่ ๒๑/๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต (ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๒๑/๒๕๕๖
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต

-------------------------------------------------------------------------------

 
          เพื่อให้การบริการผู้มาติดต่อขอใช้บริการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและทั่วถึง อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. คำสั่งนี้เรียกว่า คำสั่งจัดตั้ง "สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต"

ข้อ ๒. บรรดาคำสั่งใด ๆ ที่ขัด หรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้บังคับแทน

ข้อ ๓. ให้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้

๑. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๑ (ปิ่นเกล้า) ตั้งอยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
๒. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๒ (พหลโยธิน) ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘/๑๓ ถนนพระราม ๖ (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
๓. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๓ (รัชดาภิเษก) ตั้งอยู่ อาคารปรีชาคอมเพล็ก ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
๔. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๔ (สุรวงศ์) ตั้งอยู่ อาคารวรวิทย์ ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
๕. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๕ (บางนา) ตั้งอยู่ อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ถนนบางนา - ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
๖. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๖ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา) ตั้งอยู่ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๔. ให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

     ๔.๑. งานจดทะเบียนธุรกิจ
     รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุมเฉพาะ

     ๔.๒. งานบริการข้อมูลธุรกิจ

(๑) ออกหนังสือรับรองนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(๒) ออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าและกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
(๓) รับรองสำเนาเอกสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าและกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
(๔) ตรวจค้นเอกสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าและกฎหมายว่าด้วยหอการค้า
(๕) ถ่ายโอนข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

     ๔.๓ งานด้านอื่น ๆ

(๑) รับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(๒) รับค่าธรรมเนียมและเงินประเภทอื่น เก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลังตามที่กฎหมายกำหนด
(๓) รับงบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และรวบรวมส่งให้สำนักข้อมูลธุรกิจจัดเก็บ
(๔) คำขอจดทะเบียนที่ได้รับจดทะเบียนในแต่ละวันให้รวบรวมส่งให้สำนักทะเบียนธุรกิจเพื่อดำเนินการส่งต่อสำนักงานที่จัดเก็บต่อไป
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๕. ให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตมี "ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต" เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารภารกิจปกครองบังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำในสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแห่งนั้นให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า