ว่าด้วยการบริหารเงินฝากส่งเสริมธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑(ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑)

ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ว่าด้วยการบริหารเงินฝากส่งเสริมธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๑

-------------------------------------------------------------------------------

 

     ตามที่กรมการค้าภายในได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินฝากส่งเสริมธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังไปแล้ว นั้น
     โดยที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้างและอัตรากำลังของกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมการค้าภายใน มาเป็นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาข้างต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยการบริหารเงินฝากส่งเสริมธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑

     ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

     ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการบริหารเงินฝากส่งเสริมธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐บรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศและคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

     ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
     เงินฝากส่งเสริมธุรกิจ หมายความว่า เงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับเป็นกรรมสิทธิ์นอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย และเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้

     (๑) เงินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อดำเนินการส่งเสริมธุรกิจ รวมทั้งดอกผลของเงินดังกล่าว
     (๒) เงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมธุรกิจ
     (๓) เงินรายได้อื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์
     การส่งเสริมธุรกิจ หมายความว่า การดำเนินการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนการค้าการบริการหรือกิจกรรมอื่นใดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นสมควรส่งเสริมเพื่อเป็นการสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
     ส่วนราชการ หมายความว่า สำนัก กอง และหน่วยงานเทียบเท่า ซึ่งสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

     ข้อ ๕ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเรียกว่า บัญชีเงินฝากส่งเสริมธุรกิจที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน ให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังอนุมัติ

     ข้อ ๖ เงินฝากส่งเสริมธุรกิจจะนำไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะเพื่อการส่งเสริมธุรกิจที่อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังต่อไปนี้

     (๑) การสำรวจ การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย หรือการติดตามภาวะการค้า/บริการ หรือการตลาด ตลอดจนลู่ทางการส่งเสริมธุรกิจในความส่งเสริม รวมทั้งการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์ดังกล่าว
     (๒) การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการการค้า/บริการที่ดี และ/หรือมีโอกาสทางการตลาดรวมทั้งการกำหนดหรือปรับปรุงมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ และ/หรือธุรกิจ
     (๓) การโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และ/หรือสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจ
     (๔) การจัดแสดงสินค้า และ/หรือธุรกิจ และการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อพัฒนาหรือส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจและ/หรือธุรกิจ
     (๕) การศึกษา การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมหรือการสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศเพื่อกำหนดแผน แผนงาน ท่าที หรือกลยุทธ์ในการพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจ
สำหรับการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นและมีความสำคัญ โดยให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
     (๖) การจัดหา การประมวล และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือการส่งเสริมธุรกิจ รวมทั้งการสร้างโอกาสทางการตลาด และการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการส่งเสริมธุรกิจ
     (๗) กิจกรรมอื่นใดที่มีผลต่อการพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจโดยตรง
     (๘) การบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

     ข้อ ๗ ส่วนราชการที่มีหน้าที่ใช้จ่ายเงินฝากส่งเสริมธุรกิจจะต้องทำแผนงาน โครงการงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจ พร้อมทั้งประมาณการรายจ่ายประจำปี ขออนุมัติต่ออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน อธิบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันไปก่อนก็ได้

     ข้อ ๘ ให้อธิบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินฝากส่งเสริมธุรกิจได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

     ข้อ ๙ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การนำเงินฝากคลัง การพัสดุการบัญชี และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

     ข้อ ๑๐ ให้กองคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน และผลการดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทุกรอบระยะ ๖ เดือน โดยแบ่งเป็นงวดเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ให้กระทรวงการคลังทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นงวด

     ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

     ข้อ ๑๒ ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่ง กำหนดวิธีปฏิบัติอื่นใดเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
คณิสสร นาวานุเคราะห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า