เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูข้อมูล และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับหลักประกันรับรองความถูกต้องของจำนวนหนี้ที่ยังไม่ได้ชำร

1. พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
2.แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น