กรมพัฒน์ฯ จับมือ 2 หน่วยงาน เฟ้นหาธุรกิจคนดี มีธรรมาภิบาลมอบรางวัลเชิดชูธุรกิจ 101 ราย สร้าง Idol ให้ภาคธุรกิจเดินตาม...

กรมพัฒน์ฯ จับมือ 2 หน่วยงาน เฟ้นหาธุรกิจคนดี มีธรรมาภิบาล
 มอบรางวัลเชิดชูธุรกิจ 101 ราย สร้าง Idol ให้ภาคธุรกิจเดินตาม...
 
        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับ 2 พันธมิตร มอบรางวัลสร้างกำลังใจภาคธุรกิจ 101 ราย ทั้งระดับประเทศและจังหวัดที่สามารถดำเนินกิจการได้ตรงตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ข้อ พร้อมเชิดชูให้ทำดีต่อไป!! แนะธุรกิจรายอื่นยึดเป็นต้นแบบ เสริมฐานธุรกิจไทยให้มั่นคง ยั่งยืนถาวร
        นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ธ.ค.58) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น ภายใต้ชื่องาน "พลังแห่งจรรยาบรรณ" (THE POWER OF ETHICS) ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลประจำปี 2558 จากองค์กรพันธมิตรให้แก่ภาคธุรกิจได้แก่ การมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นระดับประเทศ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น โดยหอการค้าไทย การมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น โดยปปช. และการประกาศเกียรติคุณโครงการลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้
         สำหรับธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2558 มีจำนวน 101 ราย แบ่งเป็น รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด โดยผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศมีจำนวน 9 ราย ได้แก่ บริษัท พลาซ่า บายอิ้ง จำกัด บริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด บริษัท เอส.พี.เค.เครน จำกัด บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด บริษัท เอ.ไอ.พี. จำกัด และบริษัท ทีเจ เฮ้าส์ จำกัด โดยธุรกิจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นธุรกิจ ที่ดำเนินกิจการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ได้แก่ 1) นิติธรรม การบริหารธุรกิจตามหลักกฎหมาย 2) คุณธรรม บุคลากรยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 3) ความโปร่งใส การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 4) มีส่วนร่วม บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมีส่วนเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 5) ความรับผิดชอบ ผู้บริหารและบุคลากรมีความใส่ใจต่อสังคม และ 6) ความคุ้มค่า การใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
        กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการมีธรรมาภิบาล โดยได้เริ่มโครงการประกวดรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ข้อข้างต้นมาใช้เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ หวังสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้เข้มแข็งยั่งยืน ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแล้วทั้งสิ้น 340 ราย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้กรมฯ จะใช้เป็นกำลังขับเคลื่อนในภารกิจที่เกี่ยวข้องของกรมฯ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและแรงบันดาลใจให้แก่ธุรกิจรายอื่นๆ ต่อไป
 
-------------------------------------------------
ที่มา : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                                                                                        ฉบับที่ 123 / 21 ธันวาคม 2558